Miljö- och kvalitetspolicy

Vi är certifierade enligt ISO 9001 kvalitet och ISO 14001 miljö.

MILJÖPOLICY

Vi ska minska miljöbelastningen genom ständig förbättring med ett helhetsperspektiv på mat, människa och miljö genom att…

  • uppfylla alla miljörelaterade lag- och avtalskrav 
  • bara välja leverantörer som lever upp till våra miljökrav
  • alltid göra miljömedvetna val
  • öka andelen vegetabiliska råvaror
  • alla restauranger ska vara kravcertifierade enligt plan
  • mäta avfall och matsvinn regelbundet

KVALITETSPOLICY

Vi gör alltid vårt bästa i alla lägen. Det innebär god, nyttig och vacker mat i kombination med hög servicegrad. Säker, ansvarsfull och med näringsriktiga råvaror är vi trovärdiga för våra kunder, leverantörer och anställda. Vi arbetar ständigt med att förbättra verksamheten genom att arbeta med kunddialog, flexibilitet och utveckling av konceptet.

Policy för social hållbarhet

Nordrest tar social hänsyn, dvs att vi ställer krav/villkor på våra leverantörer som syftar till att nå en ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället. Det innebär bland annat att ingen ska missgynnas på grund av sitt kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, sexuella läggning, könsöverskridande identitet och yttring, religion och trosuppfattning eller annan orsak.

Vi tänker förebyggande och långsiktigt och vill göra affärer på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Det gäller också i förhållande till leverantörer. Vi har därför en uppförandekod för leverantörer där vi förväntar oss att våra leverantörer har kontroll över sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv och arbetar enligt samma värderingar som vi.

Vi ställer motsvarande krav på oss själva när det gäller alla våra medarbetare.